EU Projects

“Generation of the train routes realistic visualisation for the professional railway simulators”

The aim of the project is to develop a unique in the world technology for the procedural generation of 3D visualisation of railway routes for train drivers’ training simulators. The developed technology will maximally automate the generation of 3D models of train paths based on available geoinformation data. Prepared technology will be optimized to the expectations of companies training train drivers on train simulators and at the same time can be used by manufacturers of simulation railway games. It will contain a set of research proven features and functions, which will help companies to create realistic training scenarios, and companies creating games will develop emotionally engaging and immersive gameplay as a driver-player.

The project is developed using European Union funds from the European Regional Development Fund within Operational Programme Smart Growdth 2014-2020. Project budget: 4,394,475.00 PLN – EU funding: 3,185,345.00 PLN.

“Technologia generowania realistycznych wizualizacji tras kolejowych na potrzeby profesjonalnych symulatorów szkoleniowych”

Celem projektu jest opracowanie unikalnej w skali świata technologii proceduralnego generowania wizualizacji 3D tras kolejowych na potrzeby symulatorów szkoleniowych dla maszynistów pociągów. Opracowana technologia w maksymalnym stopniu zautomatyzuje generowanie modeli 3D tras kolejowych w oparciu o dostępne dane geoinformacyjne. Przygotowana technologia będzie zoptymalizowana pod oczekiwania firm szkolących maszynistów na symulatorach pociągów jednocześnie może zostać wykorzystana przez producentów symulacyjnych gier kolejowych. Zawierać będzie zestaw potwierdzonych badawczo cech i funkcji, które ułatwiać będą firmom tworzenie realistycznych scenariuszy szkoleniowych, a firmom tworzącym gry opracowywanie angażujących emocjonalnie i wywołujących immersję rozgrywek w roli gracza-maszynisty.

Projekt jest realizowany przez Simteract S. A., współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój 2014-2020; Osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działania Projekty B+R przedsiębiorstw; Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Wartość projektu wynosi 4.394.475,00 zł, wartość dofinansowania 3.185.345,00 zł.

“Simteract – Intelligent Traffic System for Simulators and Video Games”

The aim of the project is to create a complex traffic simulation library – Traffic AI – based on intelligent algorithms, available for implementation by game developers and simulation systems developers using a modern API.

Based on the algorithm iterations the system will create traffic data which mimics real world conditions. It gives the ability to create natural conditions on the road during real-time actions taken by other traffic participants. Those actions will occur like in the real world – with proper level of randomness, probability of occurrence, and different course of scenarios. What is more, the client will be able to influence all main parameters of the simulation and test different approaches proper for the end user.

The project is developed using European Union funds from the European Regional Development Fund within Operational Programme Eastern Poland 2014-2020. Project budget: 1,004,534.00 PLN – EU funding: 798,957.50 PLN.

“Simteract – Inteligentny System Ruchu Drogowego na Potrzeby Symulatorów i Gier Wideo”

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego programu symulującego ruch drogowy, wykorzystującego inteligentne algorytmy, możliwego do wdrożenia dla producentów gier i symulatorów.

System na podstawie danych dotyczących ruchu drogowego opracowanych poprzez iterację symulacji pozwoli na tworzenie dowolnych zdarzeń drogowych w czasie rzeczywistym. Będą one odzwierciedlać realny ruch drogowy, wraz z uwzględnieniem całkowitej losowości zdarzeń, prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz możliwych wariantów ich przebiegu. Klient będzie miał wpływ na wszystkie główne parametry symulacji, co da mu możliwość testowania scenariuszy w zależności od potrzeb końcowego odbiorcy.

Projekt jest realizowany przez Simteract Sp. z o.o., współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Wartość projektu wynosi 1.004.534,00 zł, wartość dofinansowania 798.957,50 zł.

“CGS – City Games Simulation”

The aim of the R&D project (CGS – City Games Simulation) is to develop an innovative module of city environment simulation that considers car traffic, development and response of virtual society, balance of roads network, and their influence on gameplay for the game development industry.

The project is developed with Leonardo Fund funding which operates within Operational Programme Smart Growth (BRIdge Alfa Programme), EU funding: 800,000.00 PLN

“CGS – City Games Symulation”

Celem realizacji prac badawczych jest opracowanie innowacyjnego modułu symulacji środowiska miejskiego zawierającego ruch uliczny, reakcje i rozwój społeczeństwa oraz wpływ siatki dróg na gameplay dla potrzeb produkcji gier komputerowych (CGS – City Games Simulation).

Projekt jest realizowany jest w ramach inwestycji funduszu Leonardo Fund współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa, wartość dofinansowania 800.000,00 zł.

“Simteract‘s products promotion on abroad industry markets.”

The project aims to promote the company’s products in international markets to increase IT/ICT client’s awareness of the Polish Brands, and to increase sales and employment. The main target market are English speaking clients – we are focusing on the USA where we plan to promote our brands by taking part in international industry expos.

The goal of the project is the creation of the Brand and the Product over English speaking markets and markets that are connected (using English as a second language to their native one).

.

“Promocja produktów Spółki Simteract na zagranicznych rynkach branżowych”

Projekt jest promocją produktów Spółki na zagranicznych rynkach tak by świadomość globalnego Klienta IT/ICT dot. Polskiej Marki przełożyła się na zwiększenie rozpoznawalności marki, sprzedaży oraz zatrudnienia. Głównym rynkiem docelowym są kraje anglojęzyczne a w szczególności Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) gdzie planujemy promocję poprzez obecność na międzynarodowych targach branżowych.

Celem projektu jest stworzenie świadomości Marki oraz Produktu na rynkach anglojęzycznych i powiązanych (posługujących się językiem angielskim w drugiej kolejności po natywnym).

Zapytania Ofertowe Aktualne

Brak

Zapytania Ofertowe Archiwalne

21.07.2017 – 28-07-2017
Dostawa 5 szt. systemu operacyjnego oraz 6 szt. oprogramowania zabezpieczającego typu firewall i antywirus. Więcej szczegółów »

21.07.2017 – 28-07-2017
Dostawa pięciu stacji roboczych o wysokich parametrach wydajnościowych – czterech stacjonarnych i jednej mobilnej. Więcej szczegółów »

21.07.2017 – 28-07-2017
Zestaw sieciowy. Więcej szczegółów »

21.07.2017 – 28-07-2017
Zestaw sieciowy. Więcej szczegółów »

02.08.2017 – 09-08-2017
Dostawa jednej mobilnej stacji roboczej o wysokich parametrach wydajnościowych. Więcej szczegółów »

02.08.2017 – 09-08-2017
Dostawa czterech stacjonarnych stacji roboczych o wysokich parametrach wydajnościowych. Więcej szczegółów »

03.08.2017 – 17-08-2017
Przystępując do realizacji projektu “Simteract – Inteligentny System Ruchu Drogowego na Potrzeby Symulatorów i Gier Wideo” – projekt realizowany przez Simteract Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, spółka Simteract Sp. z o.o. zgłasza zapytanie ofertowe na przedstawioną poniżej usługę programistyczną. Przedmiot zamówienia stanowi usługa programistyczna w ramach powierzonych obowiązków Senior Developera/Team Leadera zespołu programującego w językach C++/Rust, w których realizowany będzie system w ramach projektu. Lokalizacja projektu: Rzeszów. Więcej szczegółów »